Naslovnica / Ministarstvo / Djelokrug / Uprava za unaprjeđenje zdravlja / Hrana / Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

Registracija subjekata i objekata u poslovanju s hranom

Svi subjekti koju posluju s hranom neživotinjskog podrijetla i/ili su prema Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine br. 81/13, 14/14 i 56/15) u nadležnosti sanitarne inspekcije dužni su provesti registraciju sukladno odredbama Poglavlja III. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15  ).

Registracija u skladu s odredbama Poglavlja III. navedenog Pravilnika obvezna je za subjekte u poslovanju s hranom koji obavljaju sljedeće djelatnosti:

1. proizvodnja i prerada hrane neživotinjskog podrijetla i/ili hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla, isključujući primarnu proizvodnju

2. trgovina hranom, isključujući djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. Pravilnika Pravilniku o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15). Djelatnosti koje podliježu odredbama Poglavlja II. navedenog Pravilnika su: Skladišta i trgovina na veliko hranom životinjskog podrijetla, mesnice, ribarnice, automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati i ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice)*

3. ugostiteljstvo

4. priprema hrane i pružanje usluga prehrane u objektima ustanova socijalne skrbi, zdravstva, odgoja, obrazovanja i drugih sličnih ustanova

5. uvoz i distribucija hrane neživotinjskog podrijetla te hrane koja sadrži sastojke neživotinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla

6. proizvodnja, distribucija i stavljanje na tržište dodataka prehrani, bez obzira na podrijetlo.
 

Iznimno, obvezi registracije prema odredbama Poglavlja III. navedenog Pravilnika ne podliježu:

  1. prigodna prodaja organizirana u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi
  2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom
  3. subjekti u poslovanju s hranom koji na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike Uprave nadležne za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane
  4. prodaja pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom proizvođača iz članka 14. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15).

*Stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15) došlo je do promjene u podjeli nadležnosti između sanitarne i veterinarske inspekcije te određeni objekti koji su se prema ranijim propisima bili upisani u Upisnik registriranih objekata Ministarstva zdravlja prelaze u nadležnost veterinarske inspekcije (mesnice, mljekomati i ostali automati za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice). Prema članku 50. Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (Narodne novine br. 84/15) subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji su bili upisani u Upisnik registriranih objekata koji vodi ministarstvo nadležno za zdravlje, dužni su u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, a subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji imaju mljekomate i ostale automate za prodaju hrane životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje, prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice) dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev Upravi nadležnoj za poslove veterinarstva i sigurnosti hrane, u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

UPUTA ZA POSTUPAK REGISTRACIJE SUBJEKATA I OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA DJELATNOST S HRANOM

Registracija objekta u kojem se obavlja djelatnost s hranom

Za postupak registracije objekta potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije ovisno o županiji u kojoj se nalazi objekt:

1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju objekta**

2. Preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra, obrtničkog registra odnosno Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

3.  70,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu

4. Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - obavezno samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 138/06,52/08, 43/09, 88/10 i 50/12) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09 i 114/11)“.

**NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak registracije subjekta u poslovanju s hranom (niže navedeno).

Dokumentaciju (pod točkama 1., 2., 3. i 4.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati ovisno o županiji u kojoj se nalazi objekt nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi:

 

Registracija subjekta u poslovanju s hranom

Za postupak registracije subjekta u poslovanju s hranom koji obavlja djelatnost u poslovanju s hranom koja je u nadležnosti sanitarne inspekcije, a nema objekt u kojem se obavlja djelatnost s hranom (npr. uvoznici kojima djelatnost skladištenja i distribucije obavlja drugi subjekt u poslovanju s hranom) potrebno je sljedeću dokumentaciju dostaviti nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije ovisno o sjedištu subjekta:

1.  Ispunjen pisani zahtjev Obrazac zahtjeva za registraciju subjekta

2. Preslika rješenja/izvoda iz sudskog registra, obrtničkog registra odnosno Upisnika poljoprivrednih gospodarstava

3.  70,00 kn upravne pristojbe (biljega) po zahtjevu odnosno objektu

Dokumentaciju (pod točkama 1., 2. i 3.) je potrebno poslati poštom ili neposredno predati ovisno o sjedištu subjekta nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije kako slijedi:

 

 

Subjekt u poslovanju s hranom koji ima registriran objekt, kao i subjekt koji treba podnijeti zahtjev za registraciju objekta, nije dužan dodatno podnijeti zahtjev za registraciju subjekta.

Ministarstvo zdravlja izdaje Rješenje o registraciji prilikom prvog podnošenje zahtjeva i Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekta prilikom prvog podnošenje zahtjeva i po potrebi na zahtjev.

PROMJENA PODATAKA

Subjekt u poslovanju s hranom mora u roku od 30 dana obavijestiti upravu nadležnu za poslove sanitarne inspekcije o svakoj promjeni podataka koji se odnose na naziv subjekta i/ili objekta, sjedište subjekta, adresu objekta (npr. objekt je na istoj lokaciji, ali se promijenio naziv ulice i /ili broj) i promjenu djelatnosti poslovanja s hranom. Ukoliko se radi o promjeni lokacije objekta, potrebno je dostaviti novi zahtjev za registraciju objekta i obavijest o prestanku rada na staroj lokaciji.

Ukoliko u registriranom objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, isti je dužan podnije novi zahtjev ra registracijom dok je stari subjekt dužan dostaviti obavijest o prestanku rada.

Za izmjenu podataka u rješenju potrebno je nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije dostaviti zahtjev za izmjenom rješenja u kojem je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, podatke koji se mijenjaju te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti presliku starog rješenja o registraciji objekta ili subjekta, 70 kn upravne pristojbe te po potrebi dokumentaciju kojom se dokazuje promjena (npr. u slučaju promjene sjedišta subjekta u poslovanju s hranom potrebno je dostaviti presliku rješenja trgovačkog suda iz kojeg je vidljiva promjena sjedišta).

IZDAVANJE IZVODA

Ministarstvo zdravlja izdaje Izvod iz Upisnika registriranih subjekata i objekata na zahtjev subjekta u poslovanju s hranom. U zahtjevu je potrebno navesti podatke o subjektu u poslovanju s hranom, objektu u kojem se obavlja djelatnost s hranom za koji se traži izvod te kontakt podatke. Uz zahtjev je potrebno priložiti 40 kn upravne pristojbe i dostaviti ga nadležnom odjelu županijske sanitarne inspekcije.